August 2009

Clayton Myer and Matthew Wong attended Endo Sensei’s Saku Dojo Seminar in Saku, Japan. They had a great time training with Endo Sensei, Shimizu Sensei, Ariga Sensei, and Fukumori Sensei. Summary and photos to come!