Monthly Archives: April 2018

Aikido Shinju-kai Singapore 30th Anniversary

Joined Aikido Shinju-kai 30th Anniversary in Singapore.  – 6 – 8, April, 2018. –


Philip Lee shihan, Aikido Shinju-kai, Mitsuteru Ueshiba Hondu Dojocho guest of honor.


Katuyuki Shimamoto shihan, Motohiro Fukakusa shihan.


Nobuo Takase shihan, Ikuhiro Kubota shihan and friends.

   
Over 600 participants gathering in Our Tampines hub.