Fukakusa shihan Taipei seminar


Joined Fukakusa shihan Taipei seminar on 22, 23, June, 2019.

    Shihan gave 1 session and take to share the time.

     Visit Lu sensei’s Taipei dojo and Chen sensei’s Zhongshan dogo another 2 dojo after the seiner.